68365365
Fensdu县Rensha市(原Rensha乡)
2009年12月4日,重庆市政府已批准我市建立和Longkong城市消防和直辖市的火被取消。
它占地97平方公里,控制着13个村庄和一个社区。
市政府停泊在Shipantan,这是乡政府大火的前居民。
仁沙市位于丰都县西北部,距明山市39公里。
它有管辖权Shipantan,Yongpingzhai,仁寿,古佛,Tianjiagou,Luojiaqiao,Qixingzhai,Taojiaping,龙家沟,Huuguba,Hongmiaozi,Xiongjiahe,14个行政村,其中包括Hangjiaping和Lijiaping。
乡政府停泊在第九组Shipantan村。
风水公路(Do)Pad(Eang)经过这条路,有一条通往红星和纸牌的县道。
[ZIP]408205[代码]500 230 201?200 Shipantan村?201 Yongpingzhai村?202仁寿村?203古佛村?204 Tianjiagou村?205 Luojiaqiao村?206 Qixingzhai村?207 Taojiaping村?208龙家沟村?209 Tuguba村市政府成立于1958年1935.En?210?211始建于1931年Xiongjiahe Hongmiaozi Sonmura?212?213 Lijiaping Hangjiaping Sonmura[历史],改公社,该镇于1983年恢复了一年直接描述。红星市于1992年合并。
1997年,面积为91平方公里,人口为3。
Lijiaping,Hangjiaping,Shipantan,Yujiaping,Majiatang,Qixingzhai,傅家坡,Tianjiagou,新苗,Dashiba,Luojiaqiao,Yongpingzhai,Mubazhai,Hongmiaozi,Baihewan,Xiongjiahe,Gaoshangwan,Xuetangwan,Shengpingzhai,Taojiaping,寺朝阳,在龙家沟一万,Tugugu管辖,杨家山,珠营平,汤万巴,古佛,湘雁,绣球花,Inju30AdministraciónPueblo

Time:2019-04-18 19:01:16  编辑:admin
RETURN